VEĽKÝ PIATOK

//VEĽKÝ PIATOK

VEĽKÝ PIATOK

VEĽKÝ PIATOK

Hlásim sa k BOHU, ku KRISTOVI, nehlásim sa k žiadnej pozemskej cirkvi, a preto si myslím, že aj úvaha, ktorú som napísal už v roku 2005, môže osloviť aj dnes všetkých tých, ktorých oslovila jednoduchá PRAVDA.

Veľký Piatok (2005)

Na Veľkonočné sviatky si kresťania každoročne pripomínajú veľké udalosti, ktoré sa odohrali pred dvomi tisíckami rokov. Kríž sa stáva pre nich v tento deň znamením spásy.

Ježiš bol zradený Judášom, potom odsúdený na podnet židovských kňazov, mučený a nakoniec zavraždený ukrižovaním na kríži na Golgote, aby sa nakoniec ukázal opäť svojim učeníkom a apoštolom, hoci už v inej podobe (v inom tele), ako je to spomenuté aj v Biblii (Marek-16/12).

Ježiš nezaprel svoje učenie, pretože bol vteleným Slovom Božím a pre toto bol ochotný pokojne ísť aj na mučenícku smrť, o ktorej vopred vedel, že je neodvratná. Poznal skazené ľudstvo a poznal aj svojho zradcu.

Nebál sa položiť svoj pozemský život za pravdu, ktorú hlásal a stal sa tak vzorom pre mnohých ďalších mučeníkov, ktorí ani v budúcnosti nezapreli svoju vieru a pravdu, aj keď po ukrutnom mučení museli takisto bolestne opustiť túto Zem.

 

Mnohí dnešní veriaci si myslia, že záleží len na jednej veci, a to, či sme pod PRIKRYTÍM BOŽÍM, alebo nie.

Podľa týchto vysvetliviek sa chce „veriacim“ naozaj tvrdiť, že Pán Ježiš zaplatil svojou smrťou všetky naše dlžoby a hriechy, a tak Boh pod týmto Ježišovým prikrytím už nevidí našu hriešnosť a tým sme vlastne u Boha prijatí – spasení.

Ó, ako je tam všetkým tým „pokorným“ hriešnikom príjemne a hlavne bez obáv o ďalší svoj osud. Môžu tam kľudne podriemkavať s tým, že budú vynesení do Raja …

Cirkev a jej nasledovníci si vlastne takto z Boha urobili sluhu! On pošle svojho Syna pozemšťanom na pomoc, oni Ho zavraždia, ale namiesto trestu budú hriešnici spasení, pretože túto vraždu svojvoľne vysvetľujú ako Bohom chcenú. Ale potom by predsa Judáš nemohol byť zradcom, ale nástrojom spásy. Prečo sa vlastne obesil? Nebodaj z toho dôvodu, že podľa týchto vysvetliviek prispel aj on ku spáse ľudstva?!

Takisto sa mnohí odvolávajú v tomto na niektoré výroky v Biblii o spáse ľudí skrze ich vieru v Ježiša. Títo si však neuvedomujú, že viera v Syna Božieho nespočíva v pasívnom prijímaní obete Ježišovej na kríži, ale v aktívnom napĺňaní slov Ježišových, teda Slova Božieho v každodennom živote!

Len veriť, ale nežiť podľa Slova Pánovho, nestačí. To je aj v Biblii jasne potvrdené na mnohých miestach.

 

Pozrime sa ale, čo na tému „Spravodlivosť Božia“ hovorí Ježišovo podobenstvo o zlých vinohradníkoch (Evanjelium podľa Marka, 12.kapitola):

1 Potom im začal hovoriť v podobenstvách: „Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. 2 V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. 3 Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť naprázdno. 4 Znova k nim poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho. 5 Poslal ďalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných: niektorých zbili, iných pozabíjali. 6 Mal ešte jedného, milovaného syna. Napokon k nim poslal i jeho, lebo si povedal: „K môjmu synovi budú mať úctu.“ 7 Ale vinohradníci si povedali: „To je dedič. Poďte, zabime ho a dedičstvo bude naše!“ 8 Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice.

9 Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným.

 

Tu je predsa tiež spomínaný pán a tí, ktorí mali na jeho majetku pracovať. Tu tiež zabili syna pána vinice. A ako to dopadlo? Tak, že vrahovia boli beztrestne oslobodení, dokonca spasení naveky? Neboli snáď vyhubení a vymenení inými vinohradníkmi?

 

O čom teda hovorilo toto podobenstvo od Syna Božieho? Len tak pre nič za nič bolo vyslovené? Nebolo v ňom skryté varovanie pozemskému ľudstvu?

Alebo bolo o tom, aby ľudia, keď zabijú Syna Majiteľa Zeme a všetkého, čo existuje, Syna nášho Stvoriteľa, budú za túto vraždu ešte aj odmenení tým, že ich hriechy zoberie na seba práve táto obeť ich násilia – Syn Boží?! Kvôli tomu vyslovil Ježiš toto podobenstvo?

Kvôli tomu, aby boli v podobenstve nevďační nájomcovia – vrahovia potrestaní, kým v skutočnosti pozemskí hriešnici majú byť na Zemi, ktorú tiež dostali do prenájmu, touto vraždou na Synovi Božom ešte aj spasení?! Za koho sa títo ľudia, ktorí oslavujú Ježišovo zavraždenie, považujú pred Bohom?!za koho majú títo tzv. kresťania svojho Stvoriteľa?

Podľa tohto by ale nemali byť pozemšťania pokornými služobníkmi Božími, ale práve Boh aj so Synom Božím by mal slúžiť ľudstvu a mal by byť veľmi rád a samozrejme odmeniť každého, kto povie, že v Boha verí! Skutky podľa nich nie sú dôležité. Tie podľa tohto nepôjdu za nikým, lebo to nepovažujú zlí vinohradníci za podstatné. Podstatná je „PRIKRÝVKA“. Čo tam po Božích zákonoch, prikázaniach, podobenstvách …

No to je naozaj skvelé!

 

A tí ostatní hľadajúci, ktorí chcú žiť podľa Božích zákonov a Jeho prikázaní, teda podľa Božej vôle, ale nehlásia sa ku žiadnej pozemskej cirkvi, či náboženskej obci alebo sekte, sú horší? Aj oni predsa hovoria, že sú voči Bohu ničím a mohli vzniknúť len z milosti Jeho vôle. Rozdiel je len v tom, že kým sa tzv.kresťania a im podobní utešujú, že Ježiš zmyl ich hriechy svojou smrťou na kríži a v tom pre nich spočíva spása, Pravda je iná.

Veľký Piatok označujú katolíci (viď liturgický kalendár) ako „Slávenie utrpeniasmrti Pána“. Tieto slová predsa jednoznačne vyjadrujú presný význam, ináč by neboli použité a namiesto nich by sa použili iné slová.

Oni teda oslavujú v toto smutné výročie zradu, lebo aj v Biblii je to tak pomenované, oslavujú utrpenie a následne aj vraždu ľudí na Synovi nášho Stvoriteľa! To je ale hrozná zvrátenosť! Ba nie, žiadna zvrátenosť, to je to najhrubšie rúhanie sa Bohu a neustále každoročné opakovanie ukrižovania Syna Božieho Ježiša na kríži !!!

 

Syn Boží, Ježiš, bol vteleným Slovom Božím na Zemi. On hlásal Slovo Božie a toto Slovo Božie sa aj po Jeho pozemskej smrti ďalej šírilo prostredníctvom apoštolov a neskôr čistými ľuďmi. V tomto Slove Božom, ktoré osvietilo temnoty, prišla na Zem spása!

Pán Ježiš Kristus je náš Spasiteľ! Ale Jeho spása nespočíva v tom, že Ho ľudia dali zabiť, nespočíva v Jeho utrpení, ale Jeho spása spočíva v tom, čo je večnéSLOVO PÁNOVO!!! Vražda predsa nemôže byť večná, to je jednorázový odsúdeniahodný čin. Cirkev z toho urobila čin opakujúci, ktorý prikázala ešte aj oslavovať!

Dokedy chcú títo „kresťania“ SLOVO BOŽIE pribíjať na kríž ?!

 

Mali by si radšej uvedomiť, že to ich prikrytie nie je PRIKRYTIE BOŽIE, je to prikrytie cirkevné! Neskrývajte sa preto v samoľúbosti a v predstieranej pokore pod tento falošný plášť!

Veď aj samotný Ježiš nás varoval pred širokou cestou a bránou, vedúcou do zatratenia; naopak, doporučoval, aby sme vchádzali úzkou cestou a TESNOU BRÁNOU, pretože MÁLO BUDE TÝCH, čo touto úzkou bránou VOJDÚ DO ŽIVOTA.

Aké je ale obrovské množstvo týchto „veriacich“ (skoro TRETINA ĽUDSTVA! – to je tých MÁLO (?), o ktorých hovoril Ježiš?), nad ktorými cirkev rozprestrela svoju „PRIKRÝVKU“, ktorá však v skutočnosti nevedie k Bohu, ale ich oddeľuje od Boha, presne tak ako aj dáždnik od Slnka! Aj v tomto by sa im už konečne mohli otvoriť oči a potom by v tom videli veľavravnú symboliku!

Týmto poslušným „veriacim“ cirkev dláždi už stáročia pohodlnú cestu a širokú bránu ľahkého odpúšťania hriechov (predávanie odpustkov), ľahkého zmytia vlastných hriechov údajne Bohom chcenou vraždou na vlastnom Synovi Ježišovi (!!!), atď, atď.

Ale každý veriaci vie, kam vedie pohodlná cesta a široká brána …..

Tých, ktorí neboli, alebo nie sú poslušní cirkvi pozemskej, treba minimálne umlčať, ak to nie je možné, tak aj násilím – aj vraždou! Však aj Ježiša dali zabiť veľkňazi vtedajšej vládnucej cirkvi (židovskej). Cirkev počas dlhých stáročí nepohodlných prenasledovala, upaľovala, vraždila a potom mnohých z nich vyhlásila schizofrenicky (či opäť špekulatívne?) za svätých, hoci tu sa opäť cirkev dopúšťala a dopúšťa až dodnes rúhania sa Bohu, lebo len Pán Boh je Svätý!

 

Praví kresťania chcú v tejto špine radšej kráčať nepohodlnou cestou, aby mohli vojsť tesnou bránou do ŽIVOTA VEČNÉHO, a to tak, že na svojej púti splatia do posledného haliera všetko to, čo komu zostali dlžní (viď Starý Zákon). Títo odmietajú také pokrivené ľudské výklady pravdy Božej, že niekto iný, dokonca nami ľuďmi zavraždený Syn Boží, sňal naše hriechy, akoby On bol naším služobníkom; takže títo praví kresťania chcú podľa slov Syna Božieho Ježiša Krista zožať všetko to, čo kedykoľvek v minulosti zasiali.

Kto zasial pravdu, Pravda ho vyslobodí; kto zasial lož, Pravda ho odmietne.

Pravda vedie hľadajúcich k slobode – nie k jarmu, k samostatnosti – nie k pozemskej závislosti, nie k cirkevným prikázaniam, ale k poznaniu Božích zákonov, Božích prikázaník SLOVU BOŽIEMU !!!

Tým najčistejším úplne stačí toto Božie Slovo, Božie zákony a Božie prikázania, podľa ktorých chcú kráčať na svojej púti Božím stvorením.

Mnohým nasledovníkom dnešných cirkví ale nestačí to dokonalévšemocné od Boha! Oni potrebujú „v pokore“ navyše aj nejaké spoločenstvo s „povolaným“ kazateľom a pretože sa duchovne málo alebo nijak nehýbu, potrebujú ešte aj „PRIKRÝVKU“, pod ktorou sa skrýva neochota zobrať zodpovednosť za svoje hriechy na seba.

Prikrývka je ale potrebná tam, kde je niekomu zrejme zima. Ale zima je zväčša len takým ľuďom, ktorí sa nehýbu.

Nech naše hriechy sníme niekto druhý, najlepšie Boh!“, to je ich slogan.

Vlastné hriechy by radi zvalili na Syna Božieho a v dnešnej dobe to ešte aj rúhavo oslavujú (Veľký Piatok), pretože takto sa môžu „zvrchu“ dívať na tých „poblúdených“.

 

Ale vedzte vy, poctivo hľadajúci, že všetci, čo sa povyšujú, budú poníženíprví budú poslední. Nikomu sa neodpustí čo len jeden halier dlžoby a všetci do jedného zožnú len to, čo kedykoľvek v minulosti zasiali!

Nikto nebude žať to, čo nezasial, lebo je to proti prírode a prírodné zákonydokonalé preto, lebo sú v súlade s Božími všeobsiahlymi zákonmi.

Len ľudia dokážu vymyslieť to, čo dokonalé nie je, teda je v rozpore s Božou vôľou.

 

Preto týmto „veriacim“, ak sú ochotní sa Pravde otvoriť, treba v dobrom poradiť, aby vo vlastnom záujme na záchranu strhli čo najrýchlejšie zo seba falošnú „PRIKRÝVKU“ a začali spoznávať Pravdu takú, akou v skutočnosti je. To Svetlo, ktoré ich po strhnutí tejto cudzej „PRIKRÝVKY“ náhle osvetlí, im v ďalšom putovaní neomylne ukáže, ktorým smerom majú kráčať.

Aj pre nich totiž platí: „Kto hľadá, nájde“. Ale pojem „hľadajúci“ znamená, že on sa hýbekráča k Cieľu, on nestojíneskrýva sa pod rozpadávajúcou sa ruinou.

Posledné slovo v súde nebude mať žiadna ľuďmi vymyslená „PRIKRÝVKA“, ale SLOVO BOŽIE !

By |2020-04-10T11:53:23+00:0010. apríla 2020|Categories: Infovojna|172 komentárov

About the Author:

Avatar

172 komentárov

 1. cialis tadalafil 10 mg

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 2. cialis for daily use cost

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 3. apollo pharmacy online

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 4. canadian pharmacy online

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 5. link between melanoma and cialis viagra

  link between melanoma and cialis viagra

 6. son overdoses on viagra

  son overdoses on viagra

 7. cialis pre

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 8. blue chew cialis

  blue chew cialis

 9. cost of 100 mg viagra

  cost of 100 mg viagra

 10. purchase cialis online cheap

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 11. cialis easy

  cialis easy

 12. woman viagra fucked

  woman viagra fucked

 13. have viagra prices come down

  have viagra prices come down

 14. sildenafil 20 mg goodrx

  sildenafil 20 mg goodrx

 15. how long does it take cialis to work

  how long does it take cialis to work

 16. actual sex with viagra

  actual sex with viagra

 17. help writing a college paper

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 18. nursing thesis

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 19. best thesis writing

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 20. taking viagra

  taking viagra

 21. cialis viagra

  cialis viagra

 22. viagra sales

  viagra sales

 23. levitra reviews

  levitra reviews

 24. viagra boner mom

  viagra boner mom

 25. us pharmacy viagra

  us pharmacy viagra

 26. viagra alternatives

  viagra alternatives

 27. chinese viagra

  chinese viagra

 28. generic viagra prices

  generic viagra prices

 29. cialis 20 mg

  cialis 20 mg

 30. generic cialis

  generic cialis

 31. chewable viagra

  chewable viagra

 32. viagra coupons

  viagra coupons

 33. teva 5343 vs viagra

  teva 5343 vs viagra

 34. viagra prescription online

  brand viagra online

 35. levitra better than cialis

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 36. sildenafil annos

  sildenafil annos

 37. buy viagra order

  viagra kidney

 38. cymbalta tinnitus

  cymbalta tinnitus

 39. compare ciprofloxacin and cephalexin

  compare ciprofloxacin and cephalexin

 40. venlafaxine and celebrex

  venlafaxine and celebrex

 41. azithromycin z pack 5 day

  azithromycin z pack 5 day

 42. cheapest way to buy cialis

  cialis 40 mg generic

 43. how long does amoxicillin take to work

  how long does amoxicillin take to work

 44. duloxetine and aiazapine

  duloxetine and aiazapine

 45. sign affecta of keflex

  sign affecta of keflex

 46. can i use the pfizer coupon with insurance to buy viagra

  do you need a prescription to buy viagra in mexico

 47. voltaren vs celebrex

  voltaren vs celebrex

 48. where can i get azithromycin

  where can i get azithromycin

 49. fish antibiotics amoxicillin 500mg

  fish antibiotics amoxicillin 500mg

 50. generic cialis 5 mg

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 51. viagra cialis from germany

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 52. cialis with dapoxetine for sale

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 53. viagra generic date wikipedia

  wher can you buy viagra

 54. cialis super active review

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 55. cialis ebay

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 56. cialis 800mg

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 57. viagra boner video

  viagra boner video

 58. review cheap cialis

  review cheap cialis

 59. viagra atlanta

  viagra germany

 60. cialis 10mg cost

  cialis packaging

 61. insurance coverage for viagra

  insurance coverage for viagra

 62. cialis patent

  cialis patent

 63. vardenafil 20 mg

  vardenafil 20 mg

 64. diy viagra recipes

  diy viagra recipes

 65. cialis from india

  cialis from india

 66. cialis from canada

  cialis from canada

 67. sophia viagra

  sophia viagra

 68. viagra multiple cums

  viagra multiple cums

 69. wild viagra uk

  best generic viagra websites

 70. fda warning on citalopram

  fda warning on citalopram

 71. celebrex dosing schedule

  celebrex dosing schedule

 72. fainting on carvedilol

  fainting on carvedilol

 73. buspirone beers criteria

  buspirone beers criteria

 74. buspirone and acne

  buspirone and acne

 75. viagra 18. decembra 2020 at 21:31

  viagra

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 76. bupropion is

  bupropion is

 77. baclofen and parkinsons

  baclofen and parkinsons

 78. generic viagra discount

  viagra 100mg prices

 79. pharmacy online

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 80. what is the drug baclofen 10mg used for

  what is the drug baclofen 10mg used for

 81. Apcalis SX

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 82. online pharmacy usa

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 83. the people’s pharmacy

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 84. azithromycin cough

  azithromycin cough

 85. atorvastatin cyp

  atorvastatin cyp

 86. order medicine online

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 87. abilify and weight gain

  abilify and weight gain

 88. vente de viagra en suisse

  viagra 100mg tabs order online

 89. amoxicillin for dogs dosage

  amoxicillin for dogs dosage

 90. amlodipine besylate dosage

  amlodipine besylate dosage

 91. silenor vs amitriptyline rls

  silenor vs amitriptyline rls

 92. amiodarone side effects mnemonic

  amiodarone side effects mnemonic

 93. allopurinol generic

  allopurinol generic

 94. buy viagra online cheap

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 95. sex abilify

  sex abilify

 96. generic viagra walmart

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 97. does viagra make you last longer

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 98. generic viagra

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 99. snorting zanaflex

  snorting zanaflex

 100. what is oxybutynin for

  what is oxybutynin for

 101. mayo clinic ciprofloxacin side effects

  mayo clinic ciprofloxacin side effects

 102. cheap cialis

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 103. cialis generic over the counter

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 104. buy cialis online

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 105. college admission essay service

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 106. keflex antibiotic sun sensitivity

  keflex antibiotic sun sensitivity

 107. cialis free

  cialis free

 108. viagra wikipedia

  viagra wikipedia

 109. viagra naturale

  viagra naturale

 110. generic for augmentin

  generic for augmentin

 111. cialis ingredients

  cialis ingredients

 112. help on writing a research paper

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 113. help writing a thesis statement

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 114. buy thesis online

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 115. write my paper for me fast

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 116. custom essay writing services reviews

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 117. college dissertation

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 118. analysis essay help

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 119. viagra site that excepts mastercard

  viagra orders

 120. generic cialis

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 121. viagra no prescription

  viagra no prescription

 122. cialis otc

  cialis otc

 123. cialis yan etkileri

  cialis malaysia

 124. viagra generico

  viagra generico

 125. tadalafil 5 mg

  tadalafil 5 mg

 126. atorvastatin 20m

  atorvastatin 20m

 127. viagra walmart

  viagra walmart

 128. buying viagra in canada

  generic viagra suppliers

 129. sildenafil pfizer

  sildenafil pfizer

 130. cheap cialis

  cheap cialis

 131. viagra costs

  viagra costs

 132. buy viagra online

  buy viagra online

 133. comprar viagra

  comprar viagra

 134. viagra professional

  viagra professional

 135. herbal viagra gnc

  herbal viagra gnc

 136. viagra upset stomach

  ake order viagra online

 137. tadalafil 20 mg

  tadalafil 20 mg

 138. cialis 5mg

  cialis 5mg

 139. cheap cialis generic

  cheap cialis generic

 140. viagra working

  viagra working

 141. sildenafil for women

  sildenafil for women

 142. viagra without perception

  viagra recommended dosage

 143. pfister viagra

  proviagra

 144. cialis generic

  tadalafil generic cialis

 145. cialis low dose

  cialis cost walmart

 146. viagra price in canada

  viagra in spain

 147. cialis price compare

  where to buy cialis in bangkok

 148. what is a viagra party

  viagra price walmart

 149. otc viagra

  canadian pharmacy viagra

 150. viagra prescription

  viagra cost

 151. buy viagra

  viagra substitute

 152. generic viagra names

  viagra pills

 153. viagra 7. októbra 2020 at 16:50

  canadian viagra

  canadian pharmacy viagra

 154. viagra vs cialis

  cialis pills

 155. generic cialis online

  generic of cialis

 156. cialis for sale

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 157. buy hydroxychloroquine online

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 158. generic viagra 20mg pills erections

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 159. faq about viagra

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 160. tadalafil without a doctor’s prescription

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 161. cialis coupon

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 162. buy viagra us pharmacy

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 163. where to buy hydroxychloroquine

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 164. buy chloroquine

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 165. tylenol 500 mg pill

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 166. buy viagra online without prescription

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 167. naltrexone brand name

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 168. generic ventolin

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 169. virgra for sale

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 170. cialis order

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

 171. ciprofloxacin hcl

  VEĽKÝ PIATOK – Blog InfoVojna

Leave A Comment