Revolúcia už nie je potrebná! Časť druhá.

//Revolúcia už nie je potrebná! Časť druhá.

Revolúcia už nie je potrebná! Časť druhá.

Sloboda je otroctvo, vojna je mier a nevedomosť je sila, alebo prečo už nie je potrebná revolúcia

 

            Britský historik Matthew Fforde tvrdí, že v súčasnosti vo vyspelých západných spoločnostiach(Slovensko nevynímajúc, pozn. autora) prebieha proces kultúrneho rozkladu modernej spoločnosti a desocializáciečloveka. Charakteristickými ukazovateľmi toho sú najmä oslabenie rodiny, enormný  nárast osamelo žijúcich ľudí, utrpenie detí, nárast kriminality, pokles dôvery v iných ľudí, odcudzenie sa spoločenským inštitúciám, pokles účasti občanov vo voľbách, úpadok mravov, kríza autority, rozklad občianskej spoločnosti, epidémia úzkostí a depresií. Úlohou desocializácie je útočiť na kresťanskú víziu sveta, šíriť v spoločnosti duchovne skazenú kultúru sebeckého individualizmu.[1]

            Súčasná doba  však jednoznačne uľahčuje človeku život. Je nám prezentované čo je dobré, kde a ako hľadať šťastie, hovoria nám čo nás skutočne urobí šťastnými. Cieľom globálnych spoločností je zabezpečiť čo najväčší dopyt, aby ľudia konzumovali všetko a hlavne stále viac a zabezpečili tak nekonečný kolobeh konzumných statkov, keďže to čo už raz spotrebovali ich prestáva uspokojovať. Konzumsa stáva stredobodom pozornosti postmoderného človeka, ako jeho najvyššia hodnota a cieľ jeho života. Rozhodujúcu úlohu v spoločnosti zohrávajú informácie a ich obeh, masovokomunikačné prostriedky a  sociálne siete, ktoré vytvárajú virtuálnu realitu.[2]

             Nemalý tlak prebieha na základnú bunku spoločnosti rodinu, čo zároveň oslabuje inštitút manželstva, a je jasným znakom krízy hodnôt postmodernej spoločnosti.  Z jednej strany to je  Istanbulský dohovor – nenápadný dokument, ktorý sa dlhodobo určité elitárske skupiny neúspešne snažia implementovať do slovenskej legislatívy. Dokument je vlastne ako trójsky kôň,  za ktorým sa skrýva, genderová vojnaa potláčanie kresťanských zvykov a tradícií. Zo strany druhej, to sú rôzne hnutia, ako napr. hnutie za emancipáciu žien, práva homosexuálov ale aj  skupiny presadzujúce sexuálnu výchovu už pre deti materských škôl, ktorí boli doteraz obmedzení spoločenskými  pravidlami(aj prirodzeným zákonom).  Dochádza k relativizácií základných pravidiel, noriem a hodnôt spoločnosti. Neexistujú objektívne hodnoty a absolútna pravda. Dochádza k úpadku všetkých tradičných skupín: trieda, národný štát, Cirkev.

            Dnešnú masovú spoločnosťcharakterizuje dynamická mobilita spoločenskej elity, ktorá sa snaží odlúčiť od ľudí nižších vrstiev. Medzi kontrastom prepychu a absolútnej chudoby vznikla stredná vrstva spoločnosti, nachádzajúca sa medzi dvomi extrémami – príťažlivým svetom bohatstva a odstrašujúcim svetom chudoby, tvoreným bezdomovcami, armádou nezamestnaných a početnou skupinou  živoriacej časti obyvateľstva. Táto „Éra prázdnoty“, kde človek prostredníctvom médií a zábav konzumuje svoju vlastnú existenciu, je dobou pseudo individualizácie ako dôsledok štandardizácie kultúrnej tvorby, kde u recipienta dochádza k degradácii a postupnému zániku slobody a kreativity.[3]

            Elitám nevyhovujú národné štáty, ale Európa regiónov. Moderný Európan, bohužiaľ aj Slovák, nie je schopný utvoriť si vlastný názor, nevie kriticky rozmýšľať, pomenovať problémy ich skutočným menom. Na Ježiša Krista zabudol hneď, ako ho mohol slobodne a beztrestne zvestovať svojmu bratovi,  zvyšky národného cítenia sa rozplynuli v  roku 2004. Na záver si dovolím citovať slová Andreja Hlinkuz roku 1900, ktoré vo svojej postate vystihujú súčasnosť lepšie ako vtedy: „Sme nevoľní a to v dome otcovskom. Práva naše sú deptané. Viera otcov našich nenávidená. Zvyky a obyčaje naše nivočené. Ľud, politicky sa budiaci, katovaný a prenasledovaný. Výtečníci naši na pranier stavaní. V dedictve našom rozkazujú iní. Robotujeme, ale ovocie iní požíva. Nám brká vytrhávajú alebo obstrihávajú a cudzí sa krášli nimi. My platíme ťažký groš na cesty a úhrady a ani len to nám nenapíšu po svojsky, ako máme tieto šetriť. Po našich dedinách sa ani to nedočíta Slovák: ako sa volá jeho obec.“

Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane! A Slovákom oči otvor!

 

Mirko Kašubjak

 

Odkaz na prvú časť: https://blog.infovojna.sk/nech-zije-revolucia-cast-prva/

 

ZDROJE    


[1]Dostupné na internete: http://www.katolickenoviny.sk/36-2011-desocializacia-kriza-postmodernity/(4.3.2018).

[2]Dostupné na internete: http://www.unipo.sk/public/media/17231/DQ%202012%20-%20Personalistick%C3%A9%20in%C5%A1pir%C3%A1cie%20vo%20fil.%20a%20nab.%20diskurze%20-%20Zborn%C3%ADk.pdfstr. 27-28. (4.3.2018).

[3]Dostupné na internete: http://www.unipo.sk/public/media/17231/DQ%202012%20-%20Personalistick%C3%A9%20in%C5%A1pir%C3%A1cie%20vo%20fil.%20a%20nab.%20diskurze%20-%20Zborn%C3%ADk.pdfstr. 25-29. (4.3.2018).

 

 

By |2018-03-08T08:56:04+00:008. marca 2018|Categories: Infovojna|1 Comment

About the Author:

One Comment

  1. […] Odkaz na druhú časť: https://blog.infovojna.sk/revolucia-uz-nie-je-potrebna-cast-druha/ […]

Leave A Comment