Proroctvo o Rusku a jeho spojencoch- posledná vojna (1)

//Proroctvo o Rusku a jeho spojencoch- posledná vojna (1)

Proroctvo o Rusku a jeho spojencoch- posledná vojna (1)

Kniha proroka Ezechiela 39. kapitola (ECAV):

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: 2 Človeče, obráť sa tvárou ku krajine Mágóg proti Gógovi, veľkniežaťu Mešecha a Túbala, prorokuj proti nemu 3 a povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Hľa, som proti tebe, Góg, veľkniežaťa Mešecha a Túbala. 4 Vrátim ťa späť, dám ti háky do čeľustí a vyvediem teba i celé tvoje vojsko, kone i jazdcov, všetkých úplne vystrojených, veľký oddiel s pavézami a štítmi, všetkých, ktorí narábajú s mečmi. 5 Perzia, Kúš a Pút sú s nimi, všetci so štítom a prilbou. 6 Gómer a všetky jeho hordy, Bét-Togarmá, najvzdialenejší sever i všetky jeho hordy, mnohé národy sú s tebou.

7 Priprav sa a vystroj so všetkými oddielmi, ktoré sa zhromaždili k tebe, a buď im strážou. 8 Po mnohých dňoch budeš vyzvaný, v posledné roky prídeš do krajiny, ktorá unikla meču, k ľudu zhromaždenému z mnohých národov – totiž na izraelské vrchy, ktoré boli stálym zboreniskom – a ktorý je teraz vyvedený z národov; všetci bývajú bezpečne. 9 Vystúpiš ako búrka, prídeš ako oblak zakryť krajinu, ty i všetky tvoje hordy; mnohé národy budú s tebou. 10 Takto vraví Hospodin, Pán: Toho dňa ti prídu na um myšlienky, vymyslíš zlomyseľný plán 11 a povieš: Vystúpim proti otvorenej krajine a prídem na pokojných ľudí, ktorí bývajú bezpečne; všetci žijú bez hradieb a závor a nemajú ani dvere. 12 Chceš získať korisť, odňať lup a svoju ruku obrátiť k zrúcaninám, ktoré sú znova obývané, aj proti ľudu, zhromaždenému z národov, ktorý znova nadobudol dobytok a majetok a býva na vyvýšenom strede zeme.

13 Sába a Dedán a ich kupci, Taršíš a všetci jeho kupci ti povedia: Prichádzaš získať korisť, ulúpiť lup? Zhromaždil si svoj húf, aby si poodnášal striebro i zlato, aby si pobral dobytok a majetok, a tak získal ohromnú korisť? 14 Preto, človeče, prorokuj a povedz Gógovi: Takto hovorí Hospodin, Pán: Naozaj, v ten deň, keď môj ľud Izrael bude bývať bezpečne, sa pohneš 15 a prídeš zo svojho miesta na najvzdialenejšom severe, ty i mnohé národy s tebou, samí jazdci na koňoch, mohutný húf a veľké vojsko. 16 Prídeš na môj izraelský ľud ako oblak zakryť krajinu. Bude to v posledných dňoch. Privediem ťa preto na moju krajinu, aby ma národy poznali, keď sa na tebe, Góg, dokážem svätým pred ich očami. 17 Takto vraví Hospodin, Pán: Si to ty, o ktorom som hovorieval v predošlých dňoch prostredníctvom svojich služobníkov, izraelských prorokov, ktorí v týchto dňoch a rokoch prorokovali, že ťa privediem na nich?

18 V ten deň, to jest v deň, keď vstúpi Góg na pôdu Izraela – znie výrok Hospodina, Pána – moja prchkosť vzplanie v mojom hneve. 19 Vo svojej horlivosti a v ohni svojej prchkosti som povedal: Naozaj, v ten deň bude veľké zemetrasenie na pôde Izraela, 20 takže sa predo mnou zachvejú morské ryby i nebeské vtáky, i poľná zver i každý plaz, ktorý sa plazí po zemi, i všetci ľudia, ktorí sú na zemi. Vrchy sa zrútia a skalné svahy i všetky hradby padnú na zem. 21 Privolám proti nemu všetky druhy hrôzy – znie výrok Hospodina, Pána – každý meč sa obráti proti vlastnému bratovi. 22 Morom a krviprelievaním sa budem s ním súdiť. Zaplavujúci dážď, krupobitie, oheň a síru zošlem na neho i na jeho hordy i na mnohé národy, ktoré budú s ním. 23 Dokážem svoju veľkosť i svätosť a dám sa poznať pred očami mnohých národov; potom poznajú, že ja som Hospodin.

Pokračovanie- druhá časť:  https://blog.infovojna.sk/proroctvo-o-rusku-a-jeho-spojencoch-posledna-vojna-2/

By |2018-08-05T10:01:08+00:008. apríla 2018|Categories: Infovojna|2 komentáre

About the Author:

2 komentáre

  1. […] Prvá časť: https://blog.infovojna.sk/proroctvo-o-rusku-a-jeho-spojencoch-posledna-vojna/ […]

  2. […] post Proroctvo o Rusku a jeho spojencoch- posledná vojna appeared first on Blog […]

Leave A Comment