Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom?

//Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom?

Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom?

Žijeme tak rýchlo, že mnohí si nikdy nenájdu chvíľu času, aby sa v kľude pozreli von z okna a položili si otázku: Na čo to tu všetko okolo nás vlastne je? Aký to má zmysel? Aký má zmysel, že jestvuje vesmír? Aký má zmysel, že jestvuje planéta Zem? Aký má zmysel, že jestvujú ľudia? Aký má zmysel existencia rastlín a zvierat? Aký to všetko má účel a k čomu to slúži?

Už len položenie si týchto otázok je nesmierne dôležité, pretože je začiatkom prebudenia človeka zo spánku nevedomosti. A nesmierne zásadná a maximálne dôležitá je aj správna odpoveď na ne, pretože nevedomému ľudskému živočíchovi ukazuje cestu k plnému uvedomeniu.

Poďme si teda zodpovedať tieto otázky, aby sme sa mohli stať z nevedomých vedomými.

Všetko okolo nás, od existencie vesmíru až po existenciu človeka, má jediný zmysel a jediný účel. Je ním rozvoj vedomia! Je ním rast a vzostup vedomia! Jednoducho povedané, všetko to viditeľné okolo nás je tu preto, aby sa prostredníctvom neho mohlo rozvíjať a rásť to neviditeľne vedomé, čo stojí za tým.

Okolo nás existujú tri druhy vedomia. Vedomie rastlín, vedomie zvierat a vedomie ľudské, pričom vedomie rastlín a zvierat môžeme zhrnúť do súhrnného pojmu bytostné. Takže v podstate máme len dva základné druhy vedomia. Vedomie bytostné a vedomie ľudské, ktoré môžeme nazvať aj vedomím duchovným.

No a tieto dva druhy vedomia vstupujú do hmotného univerza preto, aby sa mohli rozvíjať a rásť. Hmotné univerzum poskytuje životný priestor pre rozvoj vedomia a je školou, v ktorej sa individuálne vedomie vyvíja. A vyvíja sa tak, že dozrieva od nevedomého a nezrelého, k čoraz vedomejšiemu a zrelšiemu.

Nad hmotným univerzom sa totiž nachádzajú dve nehmotné úrovne, alebo inak povedané, dve ríše. Prvou je úroveň bytostného vedomia, alebo ríša bytostná, a druhou je úroveň duchovného vedomia, alebo ríša duchovná. A v každej z nich sa nachádza veľa nevedomých a nezrelých, individuálnych čiastočiek vedomia. No a priestorom, určeným na rozvoj tohto vedomia je práve hmotné univerzum, v ňom slnečná sústava a v nej planéta Zem.

Ako prvé vstúpilo na planétu Zem vedomie bytostné. Čiže vedomie rastlín a zvierat. A vstúpilo na ňu prostredníctvom absolútne najjednoduchších foriem života, čím v podstate oživilo doposiaľ mŕtvu hmotu. Život musel v ťažkých, prvo počiatočných podmienkach na zemi zápasiť o prežitie. Avšak práve týmto zápasom zároveň postupne dochádzalo k rozvoju vedomia. A čím viac individuálne vedomie rastlinného a živočíšneho druhu rástlo a vyvíjalo sa, tým zložitejšie vonkajšie formy smerom zvnútra navonok vytváralo. Tak sa od najjednoduchších rias začali formovať rastliny čoraz zložitejšie, a od najjednoduchších jednobunkových živočíchov, živočíchy čoraz dokonalejšie.

Rast vnútorného vedomia teda spôsoboval vývoj od najjednoduchších foriem života k formám čoraz zložitejším. Vnútorne sa rozvíjajúce bytostné vedomie privodilo evolučný vývoj tak, ako ho odpozoroval Darwin. Všetky rastliny a všetky zvieratá, ktoré okolo seba vidíme, sú teda len schránky, vo vnútri ktorých sa nachádza bytostné individuálne vedome, za účelom rastu a postupného vývoja k čoraz vedomejšiemu a dokonalejšiemu. Tak dospel vývoj až k najdokonalejšiemu zvieraťu, k takzvanému pračloveku. Pračlovek predstavoval vrcholnú formu sebauvedomenia a dokonalosti, ku ktorej dospelo bytostné vedomie.

No a práve v tejto chvíli prichádza na scénu vedomie ľudské. Čiže vedomie duchovné. A prichádza preto, lebo najvyšší vývoj bytostného vedomia má veľmi blízko k najnižšej zrelosti duchovného vedomia. Tým došlo ku vzájomnému kontaktu a spojeniu, na základe ktorého mohlo individuálne duchovné vedomie vstúpiť do telesnej schránky pračloveka, aby mohlo na zemi, v hmotnom univerze začať so svojim vlastným vývojom.

Reálne sa to udialo tak, že pri gravidite samice pračloveka už nevstupovalo do tela novorodenca bytostné vedomie, ale vedomie duchovné, čiže ľudské.

Duchovné vedomie v tele ľudoopa sa v boji o prežitie, a v boji s drsnými prírodnými podmienkami začína rozvíjať sebe vlastným, ľudským spôsobom. Od tohto momentu začínajú dejiny ľudskej civilizácie, ktoré sú v skutočnosti dejinami rozvoja duchovného vedomia a individuálneho sebauvedomenia. Jedine o toto vo vývoji ľudskej civilizácie v skutočnosti ide! Jedine kvôli tomu jestvuje vesmír i naša planéta!

Zmienený, prirodzený proces sa však žiaľ vinou ľudí zadrhol. Ľudstvo sa totiž vydalo na falošnú cestu a na nej sa nachádza dodnes. Bytostné formy vedomia na základe rešpektovania svojich inštinktov išli správnou cestou vývoja, a ľudia mali taktiež rešpektovať svoje, nie už inštinktívne, ale intuitívne vnímanie. To sa v nich ozýva prostredníctvom cítenia a svedomia, a nabáda ich práve k rozvoju individuálneho vedomia ako zásadnej priority.

Avšak ľudia trvalo ignorovali tichý hlas svojej intuície a oveľa viacej načúval hlasu svojho rozumu. Na základe jeho impulzov sa orientovali predovšetkým na rozvoj hmotný a materiálny. Jedine tento druh vývoja sa stal pre nich prioritným, zatiaľ čo vývoj vedomia začal byť vnímaný, ako niečo nepodstatné.

A tak sa dejiny ľudskej civilizácie stali dejinami fatálneho omylu, spočívajúceho nie v dôraze na rozvoj vedomia, ako to malo správne byť, ale v dôraze predovšetkým na rozvoj materiálny.

Zhora, z ríše Ducha, čiže z úrovne bytostí s plne rozvinutým duchovným vedomím, prichádzali na zem jedinci, ktorých úlohou malo byť nasmerovanie ľudstva na správnu cestu. Čiže na cestu rozvoja vedomia. Tak vznikli na zemi náboženstvá. V zásade totiž všetky veľké náboženstvá hovoria o tom istom. Hovoria, že v nás jestvuje niečo hlbšie, vnútorné a skryté, čo má byť rozvíjané. Hovoria, že hodnoty a rozvoj hmotného druhu má byť až na druhom mieste. Hovoria, že všetko, čo fyzicky jestvuje, je len vonkajší prostriedok k tomu, aby mohlo byť rozvíjané to vnútorné, čiže naše vedomie.

Presne v tomto duchu ľudí usmerňoval aj Kristus, a pred ním Mojžiš. V Desatore a v Ježišovom učení bolo ľudstvu ukázané, akým spôsobom má na sebe vnútorne pracovať, aby správne rozvíjalo svoje vedomie. K rozvoju ľudského individuálneho vedomia dochádza totiž jedine prostredníctvom rozvíjania dobra, cností a ušľachtilosti. Len takýmto spôsobom sa zdravo vyvíja a rastie miera nášho individuálneho vedomia a seba uvedomenia. A ak vytrváme na tejto ukázanej ceste, naše vedomie sa plne rozvije, plne dozreje a my, ako duchovne plne vedomé bytosti, budeme môcť vstúpiť do úrovne čistého vedomia. Budeme môcť vstúpiť do ríše Ducha a tam žiť a pôsobiť. Tým sa staneme bytosťou, ktorá úspešne absolvovala pozemskú školu rozvoja vedomia.

Orientácia na matériu, ako ju dnes poznáme, je omylom a tragickým bláznovstvom, pretože je to upnutie sa na niečo, čo je podružné. Matéria je len prostriedok, ktorého formovaním a pretváraním má rásť a vyvíjať sa naše individuálne duchovné vedomie do takej miery, aby bolo schopné nakoniec opustiť hmotnosť a vojsť do ríše Ducha. Do ríše plne rozvinutých a individuálne plne vedomých, duchovných bytostí.

Kto však rozvoj svojho vedomia hrubo ignoruje a zostáva neustále pripútaný iba k hmote, toho osobnosť bude nakoniec spolu s celým hmotným univerzom podrobená nevyhnutnému rozkladu a zániku všetkého hmotného.

Pochopme teda, že všetko živé, čo okolo seba vidíme, sú len rôzne stupne vývoja vedomia, smerujúce k dokonalosti, a tým k odpútaniu sa od hmotného univerza. I každé ľudské individuálne vedome je súčasťou tohto procesu.

A preto každý z nás má dve možnosti. Buď bude v uvedomení si všetkých týchto skutočností kráčať správnou cestou, spočívajúcou v rozvoji vlastného individuálneho vedomia až k ľudskej dokonalosti, a to prostredníctvom upnutia sa k dobru, láske, spravodlivosti a ušľachtilosti. Alebo to bude ignorovať a upne sa iba na materiálny rozvoj, na materiálne ciele, na materiálne užívanie si a na celkové materialistické ponímanie života.

V prvom prípade je to cesta k životu a večnosti v ríši Ducha, a v druhom prípade cesta k strate bytia a k záhube v zániku hmoty.

Na ceste priority matérie si samozrejme môžeme užiť svojich dočasných, pomyselných päť minút slávy vo forme bezbrehého užívania si všetkého, čo fyzická existencia ponúka. To sa však vždy musí napokon skončiť plačom a škrípaní zubov v tvárou v tvár vlastnej, neodvratnej a večnej skaze všetkého, čo je hmotné a s hmotou hodnotovo pevne zviazané.

PS. A v konečnom dôsledku je práve naše rozvinuté, nerozvinuté, alebo fatálne zanedbané vedome tým jediným, čo si z tejto zeme odnesieme.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.

By |2020-02-28T16:00:27+00:0028. februára 2020|Categories: Infovojna|125 komentárov

About the Author:

Avatar

125 komentárov

 1. can you buy viagra over the counter in uk

  connect bile acids equipment

 2. generic tadalafil coupon

  apart risk factor wage

 3. stromectol pills for sale from mexico

  pursue hygiene hypothesis destroy

 4. plaquenil for sale online

  negotiate pulse pressure proportion

 5. pharmaceutical cost in usa

  itself somatization today

 6. 100mg sildenafil coupon

  damage carotenoids analyze

 7. canada rx sildenafil

  league latex allergy meet

 8. best viagra price in india

  blog topic

 9. ivermectin ontario

  core proprioception indeed

 10. ivermectin scabies treatment

  hard noradrenaline bond

 11. ivermectin dose for heartworm treatment

  tomato tricyclic antidepressant similarly

 12. ivermetrix

  form generic drug order

 13. […] over the counter ed meds […]

 14. ivermect 1000 mg tablets

  clue ankylosing spondylitis hard

 15. […] buy viagra portland […]

 16. ivermectin dose for cats

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 17. ivermectin for mini pigs

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 18. ivermectin where to purchase

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 19. ivermectin over the counter walgreens

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 20. ivermectin antiviral effects

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 21. ivermectin dosage for cats mange

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 22. where can you get ivermectin

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 23. stromectol tablets 875 mg

  folk macular degeneration scandal

 24. amazon ivermectin pour on

  satellite microdermabrasion lover

 25. ivermectin cancer cure

  nor detrusor muscle happy

 26. stromectol 6mg prescription

  witness intermittent claudication valuable

 27. 1 24. septembra 2021 at 16:43

  1

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 28. cymbalta and lyrica

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 29. […] buy cialis online overnight […]

 30. […] cialis 2 mg […]

 31. […] where to get cialis online […]

 32. time for escitalopram to be out of system

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 33. what is sertraline used for

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 34. stromectol for mouth infection

  main visceral fat lucky

 35. 320 mg stromectol at once

  associate dietary supplements thing

 36. atorvastatin medscape

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 37. triamterene 37.5 mg-hydrochlorothiazide

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 38. lyrica savings card

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 39. lexapro 10 mg side effects

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 40. seroquel vs quetiapine

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 41. fluoxetine common side effects

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 42. is pepcid safer than prilosec

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 43. stromectol trihydrate 875 mg

  rose cranial arteritis shock

 44. atorvastatin para que es

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 45. amlodipine and erectile dysfunction

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 46. p force sildenafil and priligy

  cloud cyclooxygenase luck

 47. which is better viagra or cialis

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 48. coffee and ivermectil interaction

  sugar coronary artery pack

 49. regcialist.com

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 50. mailing prescription drugs internationally

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 51. how much does viagra cost without insurance

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 52. best online non prescription pharmacy

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 53. metoprolol and cialis

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 54. rexall first canadian place pharmacy

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 55. hydroxychloroquine online

  faith flatulence miracle

 56. oral hydroxychloroquine for demodex

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 57. latest studies on hydroxychloroquine

  oh hiatal hernia grandfather

 58. hydroxychloroquine clinical trial results

  honor mhc molecule priest

 59. generic dapoxetine uk

  comparison myocarditis nervous

 60. effects of priligy on men

  carefully satisficer executive

 61. canada hydroxychloroquine over the counter

  crowd beta amyloid border

 62. 6 day prednisone pack instructions

  representation megaloblastic anemia studio

 63. Thank you.

  Youseful blog. Good post.

 64. how long before cialis kicks in

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 65. northwest pharmacy canada

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 66. how long does 10mg cialis last

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 67. buy drugs in canada

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 68. cialis pills overnight

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 69. where to buy cialis without prescription

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 70. cialis black vs cialis

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 71. quanto costa in farmacia viagra

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 72. cialis without a pescripton

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 73. cialis for sale toronto

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 74. buy original cialis 10 mg

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 75. Kamagra 30. apríla 2021 at 14:44

  Kamagra

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 76. online canadian pharcharmy

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 77. è più efficace il viagra o il levitra

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 78. doctor prescription

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 79. vidalista tadalafil 20mg

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 80. tadalafil ( cialis )

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 81. mexican pharmacy online medications

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 82. canadian pharmacies shipping to usa

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 83. cialis in usa

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 84. get cialis overnight

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 85. cialis with dapoxetine mastercard

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 86. help with a paper

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 87. thesis statement help

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 88. best thesis writing

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 89. erektionsproblem trotz cialis

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 90. free cialis online

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 91. viagra 10 pills £20

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 92. buy low dose cialis online

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 93. buy cialis online next day shipping

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 94. buy cialis cheap fast delivery

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 95. taking cialis and viagra together

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 96. viagra 18. decembra 2020 at 23:57

  viagra

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 97. online pharmacy without prescription

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 98. top rated canadian pharmacies online

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 99. erectile dysfunction

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 100. pharmacy discount card

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 101. canadian pharmacy online

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 102. is viagra government funded

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 103. does viagra make you last longer

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 104. over the counter viagra

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 105. how much icariin equals viagra

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 106. cialis dosage

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 107. generic cialis

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 108. cheap tadalafil

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 109. cialis and alcohol

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 110. custom essay writing help

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 111. buy cialis 20mg

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 112. buy chloroquine phosphate

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 113. canadian viagra and healthcare

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 114. buy viagra lowest price

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 115. where to buy cialis over the counter

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 116. bimatoprost ophthalmic solution for lashes

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 117. order viagra online

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 118. generic little blue pill

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 119. hydroxychloroquin

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 120. can i buy chloroquine over the counter

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 121. can you buy naltrexone over the counter

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 122. cialis.com

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 123. albuterol without dr prescription usa

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 124. ciprofloxacin virus

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 125. cheap viagra pills for men

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

Leave A Comment