Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom?

//Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom?

Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom?

Žijeme tak rýchlo, že mnohí si nikdy nenájdu chvíľu času, aby sa v kľude pozreli von z okna a položili si otázku: Na čo to tu všetko okolo nás vlastne je? Aký to má zmysel? Aký má zmysel, že jestvuje vesmír? Aký má zmysel, že jestvuje planéta Zem? Aký má zmysel, že jestvujú ľudia? Aký má zmysel existencia rastlín a zvierat? Aký to všetko má účel a k čomu to slúži?

Už len položenie si týchto otázok je nesmierne dôležité, pretože je začiatkom prebudenia človeka zo spánku nevedomosti. A nesmierne zásadná a maximálne dôležitá je aj správna odpoveď na ne, pretože nevedomému ľudskému živočíchovi ukazuje cestu k plnému uvedomeniu.

Poďme si teda zodpovedať tieto otázky, aby sme sa mohli stať z nevedomých vedomými.

Všetko okolo nás, od existencie vesmíru až po existenciu človeka, má jediný zmysel a jediný účel. Je ním rozvoj vedomia! Je ním rast a vzostup vedomia! Jednoducho povedané, všetko to viditeľné okolo nás je tu preto, aby sa prostredníctvom neho mohlo rozvíjať a rásť to neviditeľne vedomé, čo stojí za tým.

Okolo nás existujú tri druhy vedomia. Vedomie rastlín, vedomie zvierat a vedomie ľudské, pričom vedomie rastlín a zvierat môžeme zhrnúť do súhrnného pojmu bytostné. Takže v podstate máme len dva základné druhy vedomia. Vedomie bytostné a vedomie ľudské, ktoré môžeme nazvať aj vedomím duchovným.

No a tieto dva druhy vedomia vstupujú do hmotného univerza preto, aby sa mohli rozvíjať a rásť. Hmotné univerzum poskytuje životný priestor pre rozvoj vedomia a je školou, v ktorej sa individuálne vedomie vyvíja. A vyvíja sa tak, že dozrieva od nevedomého a nezrelého, k čoraz vedomejšiemu a zrelšiemu.

Nad hmotným univerzom sa totiž nachádzajú dve nehmotné úrovne, alebo inak povedané, dve ríše. Prvou je úroveň bytostného vedomia, alebo ríša bytostná, a druhou je úroveň duchovného vedomia, alebo ríša duchovná. A v každej z nich sa nachádza veľa nevedomých a nezrelých, individuálnych čiastočiek vedomia. No a priestorom, určeným na rozvoj tohto vedomia je práve hmotné univerzum, v ňom slnečná sústava a v nej planéta Zem.

Ako prvé vstúpilo na planétu Zem vedomie bytostné. Čiže vedomie rastlín a zvierat. A vstúpilo na ňu prostredníctvom absolútne najjednoduchších foriem života, čím v podstate oživilo doposiaľ mŕtvu hmotu. Život musel v ťažkých, prvo počiatočných podmienkach na zemi zápasiť o prežitie. Avšak práve týmto zápasom zároveň postupne dochádzalo k rozvoju vedomia. A čím viac individuálne vedomie rastlinného a živočíšneho druhu rástlo a vyvíjalo sa, tým zložitejšie vonkajšie formy smerom zvnútra navonok vytváralo. Tak sa od najjednoduchších rias začali formovať rastliny čoraz zložitejšie, a od najjednoduchších jednobunkových živočíchov, živočíchy čoraz dokonalejšie.

Rast vnútorného vedomia teda spôsoboval vývoj od najjednoduchších foriem života k formám čoraz zložitejším. Vnútorne sa rozvíjajúce bytostné vedomie privodilo evolučný vývoj tak, ako ho odpozoroval Darwin. Všetky rastliny a všetky zvieratá, ktoré okolo seba vidíme, sú teda len schránky, vo vnútri ktorých sa nachádza bytostné individuálne vedome, za účelom rastu a postupného vývoja k čoraz vedomejšiemu a dokonalejšiemu. Tak dospel vývoj až k najdokonalejšiemu zvieraťu, k takzvanému pračloveku. Pračlovek predstavoval vrcholnú formu sebauvedomenia a dokonalosti, ku ktorej dospelo bytostné vedomie.

No a práve v tejto chvíli prichádza na scénu vedomie ľudské. Čiže vedomie duchovné. A prichádza preto, lebo najvyšší vývoj bytostného vedomia má veľmi blízko k najnižšej zrelosti duchovného vedomia. Tým došlo ku vzájomnému kontaktu a spojeniu, na základe ktorého mohlo individuálne duchovné vedomie vstúpiť do telesnej schránky pračloveka, aby mohlo na zemi, v hmotnom univerze začať so svojim vlastným vývojom.

Reálne sa to udialo tak, že pri gravidite samice pračloveka už nevstupovalo do tela novorodenca bytostné vedomie, ale vedomie duchovné, čiže ľudské.

Duchovné vedomie v tele ľudoopa sa v boji o prežitie, a v boji s drsnými prírodnými podmienkami začína rozvíjať sebe vlastným, ľudským spôsobom. Od tohto momentu začínajú dejiny ľudskej civilizácie, ktoré sú v skutočnosti dejinami rozvoja duchovného vedomia a individuálneho sebauvedomenia. Jedine o toto vo vývoji ľudskej civilizácie v skutočnosti ide! Jedine kvôli tomu jestvuje vesmír i naša planéta!

Zmienený, prirodzený proces sa však žiaľ vinou ľudí zadrhol. Ľudstvo sa totiž vydalo na falošnú cestu a na nej sa nachádza dodnes. Bytostné formy vedomia na základe rešpektovania svojich inštinktov išli správnou cestou vývoja, a ľudia mali taktiež rešpektovať svoje, nie už inštinktívne, ale intuitívne vnímanie. To sa v nich ozýva prostredníctvom cítenia a svedomia, a nabáda ich práve k rozvoju individuálneho vedomia ako zásadnej priority.

Avšak ľudia trvalo ignorovali tichý hlas svojej intuície a oveľa viacej načúval hlasu svojho rozumu. Na základe jeho impulzov sa orientovali predovšetkým na rozvoj hmotný a materiálny. Jedine tento druh vývoja sa stal pre nich prioritným, zatiaľ čo vývoj vedomia začal byť vnímaný, ako niečo nepodstatné.

A tak sa dejiny ľudskej civilizácie stali dejinami fatálneho omylu, spočívajúceho nie v dôraze na rozvoj vedomia, ako to malo správne byť, ale v dôraze predovšetkým na rozvoj materiálny.

Zhora, z ríše Ducha, čiže z úrovne bytostí s plne rozvinutým duchovným vedomím, prichádzali na zem jedinci, ktorých úlohou malo byť nasmerovanie ľudstva na správnu cestu. Čiže na cestu rozvoja vedomia. Tak vznikli na zemi náboženstvá. V zásade totiž všetky veľké náboženstvá hovoria o tom istom. Hovoria, že v nás jestvuje niečo hlbšie, vnútorné a skryté, čo má byť rozvíjané. Hovoria, že hodnoty a rozvoj hmotného druhu má byť až na druhom mieste. Hovoria, že všetko, čo fyzicky jestvuje, je len vonkajší prostriedok k tomu, aby mohlo byť rozvíjané to vnútorné, čiže naše vedomie.

Presne v tomto duchu ľudí usmerňoval aj Kristus, a pred ním Mojžiš. V Desatore a v Ježišovom učení bolo ľudstvu ukázané, akým spôsobom má na sebe vnútorne pracovať, aby správne rozvíjalo svoje vedomie. K rozvoju ľudského individuálneho vedomia dochádza totiž jedine prostredníctvom rozvíjania dobra, cností a ušľachtilosti. Len takýmto spôsobom sa zdravo vyvíja a rastie miera nášho individuálneho vedomia a seba uvedomenia. A ak vytrváme na tejto ukázanej ceste, naše vedomie sa plne rozvije, plne dozreje a my, ako duchovne plne vedomé bytosti, budeme môcť vstúpiť do úrovne čistého vedomia. Budeme môcť vstúpiť do ríše Ducha a tam žiť a pôsobiť. Tým sa staneme bytosťou, ktorá úspešne absolvovala pozemskú školu rozvoja vedomia.

Orientácia na matériu, ako ju dnes poznáme, je omylom a tragickým bláznovstvom, pretože je to upnutie sa na niečo, čo je podružné. Matéria je len prostriedok, ktorého formovaním a pretváraním má rásť a vyvíjať sa naše individuálne duchovné vedomie do takej miery, aby bolo schopné nakoniec opustiť hmotnosť a vojsť do ríše Ducha. Do ríše plne rozvinutých a individuálne plne vedomých, duchovných bytostí.

Kto však rozvoj svojho vedomia hrubo ignoruje a zostáva neustále pripútaný iba k hmote, toho osobnosť bude nakoniec spolu s celým hmotným univerzom podrobená nevyhnutnému rozkladu a zániku všetkého hmotného.

Pochopme teda, že všetko živé, čo okolo seba vidíme, sú len rôzne stupne vývoja vedomia, smerujúce k dokonalosti, a tým k odpútaniu sa od hmotného univerza. I každé ľudské individuálne vedome je súčasťou tohto procesu.

A preto každý z nás má dve možnosti. Buď bude v uvedomení si všetkých týchto skutočností kráčať správnou cestou, spočívajúcou v rozvoji vlastného individuálneho vedomia až k ľudskej dokonalosti, a to prostredníctvom upnutia sa k dobru, láske, spravodlivosti a ušľachtilosti. Alebo to bude ignorovať a upne sa iba na materiálny rozvoj, na materiálne ciele, na materiálne užívanie si a na celkové materialistické ponímanie života.

V prvom prípade je to cesta k životu a večnosti v ríši Ducha, a v druhom prípade cesta k strate bytia a k záhube v zániku hmoty.

Na ceste priority matérie si samozrejme môžeme užiť svojich dočasných, pomyselných päť minút slávy vo forme bezbrehého užívania si všetkého, čo fyzická existencia ponúka. To sa však vždy musí napokon skončiť plačom a škrípaní zubov v tvárou v tvár vlastnej, neodvratnej a večnej skaze všetkého, čo je hmotné a s hmotou hodnotovo pevne zviazané.

PS. A v konečnom dôsledku je práve naše rozvinuté, nerozvinuté, alebo fatálne zanedbané vedome tým jediným, čo si z tejto zeme odnesieme.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.

By |2020-02-28T16:00:27+00:0028. februára 2020|Categories: Infovojna|70 komentárov

About the Author:

Avatar

70 komentárov

 1. oral hydroxychloroquine for demodex

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 2. latest studies on hydroxychloroquine

  oh hiatal hernia grandfather

 3. hydroxychloroquine clinical trial results

  honor mhc molecule priest

 4. generic dapoxetine uk

  comparison myocarditis nervous

 5. effects of priligy on men

  carefully satisficer executive

 6. canada hydroxychloroquine over the counter

  crowd beta amyloid border

 7. 6 day prednisone pack instructions

  representation megaloblastic anemia studio

 8. Thank you.

  Youseful blog. Good post.

 9. how long before cialis kicks in

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 10. northwest pharmacy canada

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 11. how long does 10mg cialis last

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 12. buy drugs in canada

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 13. cialis pills overnight

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 14. where to buy cialis without prescription

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 15. cialis black vs cialis

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 16. quanto costa in farmacia viagra

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 17. cialis without a pescripton

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 18. cialis for sale toronto

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 19. buy original cialis 10 mg

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 20. Kamagra 30. apríla 2021 at 14:44

  Kamagra

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 21. online canadian pharcharmy

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 22. è più efficace il viagra o il levitra

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 23. doctor prescription

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 24. vidalista tadalafil 20mg

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 25. tadalafil ( cialis )

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 26. mexican pharmacy online medications

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 27. canadian pharmacies shipping to usa

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 28. cialis in usa

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 29. get cialis overnight

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 30. cialis with dapoxetine mastercard

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 31. help with a paper

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 32. thesis statement help

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 33. best thesis writing

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 34. erektionsproblem trotz cialis

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 35. free cialis online

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 36. viagra 10 pills £20

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 37. buy low dose cialis online

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 38. buy cialis online next day shipping

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 39. buy cialis cheap fast delivery

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 40. taking cialis and viagra together

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 41. viagra 18. decembra 2020 at 23:57

  viagra

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 42. online pharmacy without prescription

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 43. top rated canadian pharmacies online

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 44. erectile dysfunction

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 45. pharmacy discount card

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 46. canadian pharmacy online

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 47. is viagra government funded

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 48. does viagra make you last longer

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 49. over the counter viagra

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 50. how much icariin equals viagra

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 51. cialis dosage

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 52. generic cialis

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 53. cheap tadalafil

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 54. cialis and alcohol

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 55. custom essay writing help

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 56. buy cialis 20mg

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 57. buy chloroquine phosphate

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 58. canadian viagra and healthcare

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 59. buy viagra lowest price

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 60. where to buy cialis over the counter

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 61. bimatoprost ophthalmic solution for lashes

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 62. order viagra online

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 63. generic little blue pill

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 64. hydroxychloroquin

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 65. can i buy chloroquine over the counter

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 66. can you buy naltrexone over the counter

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 67. cialis.com

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 68. albuterol without dr prescription usa

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 69. ciprofloxacin virus

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

 70. cheap viagra pills for men

  Kvôli čomu vlastne existuje vesmír a my v ňom? – Blog InfoVojna

Leave A Comment