A Covid19 dotazy – B právna analýza JUDr.Harabina – C komentár a vízia

//A Covid19 dotazy – B právna analýza JUDr.Harabina – C komentár a vízia

A Covid19 dotazy – B právna analýza JUDr.Harabina – C komentár a vízia

A Covid19 dotazy – B právna analýza JUDr.Harabina – C komentár a vízia

Adresované:

Prezident SR, predseda vlády SR, predseda NRSR, Generálna prokuratúra SR, Ústavný súd SR, Najvyšší súd SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo vnútra SR, poslanecké kluby NR SR, slovenskí poslanci EP, nezávislé médiá a osobnosti, občania SR.

Srdečne zdravím všetkých vospolok

Vchádzame do obdobia letných prázdnin 2020 a ja by som veľmi rád chcel dostať od členov Ústredného krízového štábu na ÚV SR dôležitú informáciu, koľko ľudí ochorelo a zomrelo na obyčajnú chrípku od 1.1.2020 na Slovensku? Pretože podľa verejných informácií to minulé roky boli ročne stovky mŕtvych, ale žiadna pandémia vyhlásená nebola, žiadny krízový štáb, apod. Žeby korona definitívne zničila chrípku v 1. polroku 2020? Znamená to teda, že na jeseň 2020, pretože sa celosvetovo doslova privoláva 2.vlna korony, keď teda niekto prechladne alebo ochorie na obyčajnú chrípku, určia mu diagnózu COVID-19, lebo chrípky už niet?

Asi budeme ešte nostalgicky spomínať: „Kde si, chrípka naša každoročná?!“

Pýtam sa ako občan Slovenskej republiky hneď na úvod všetkých právnikov na Slovensku:

Môže ma v súlade so zákonom niekto nútiť na plnenie a pokutovať ma na základe nulitného správneho aktu? Najmä ak prebehli informácie, že z rokovaní Ústredného krízového štábu na ÚV SR nie sú k dispozícii žiadne zápisnice (vraj nemali tajomníka…)?

Oznámené sú nové aktivity Ústredného krízového štábu na Slovensku a hrozby 2.vlny korony, a preto som si dovolil aj tu zverejniť právnu analýzu všetkého toho podstatného, čo muselo v posledných mesiacoch zažiť celé Slovensko a tiež my, Slováci s pobytom v zahraničí, alias „štekajúci psi za plotom“.

Ja osobne som na vlastnej koži zažil dôsledky tejto medzinárodnej korona-šialenosti, keď mi na zubnej chirurgii v Ružinove odmietli vytrhnúť zlomený zub, ktorý mi spôsoboval bolesti a zápal ďasien, nemohol som na jednu stranu vôbec jesť, lebo môj zubár odišiel náhle na začiatku korona-krízy do dôchodku, a ja som až na BSK musel volať, aby mi poradili, kam s tým zubom vôbec mám ísť. Súkromný zubár mal prísny zákaz ošetrovať tých, ktorí prekračujú hranice Slovenska! Nakoniec som skončil po niekoľkých dňoch hľadania vo večerných hodinách na zubnej pohotovosti, kde som musel zaplatiť 47,-€. Toto je tá ústavná bezplatná starostlivosť o človeka, ktorý desiatky rokov prispieval do zdravotného poistenia!

Čo tam po utrpení tisícov podobne postihnutých ľudí, ktorí dopadli ešte oveľa horšie než ja, mnohí sa báli ísť aj na vyšetrenie, čím sa ich zdravotné potiaže iba zhoršovali, hlavná vec, že sme prví v Európe, čo sa týka korona-krízy – iba 26 mŕtvych! ULTRA-GREAT cynizmus na n-tú od tých nevolených, ktorí rozhodujú o osude nás všetkých!

Toto keby urobili ľuďom napr. v Rakúsku, vypuklo by celoštátne Rakúske národné povstanie…, ľudia tam opakovane verejne protestovali proti opatreniam rakúskej vlády, spisovali petície, a pritom nikto nemusel ísť do povinnej štátnej karantény aj s nakazenými…, rúška vonku nenosili, povinná karanténa bola doma, atď.

Môže si kto chce čo chce myslieť o pánovi Harabinovi a jeho verejných vyjadreniach, nemusí byť každý zrovna jeho fanda, ale asi málokto spochybní jeho právne vzdelanie a odbornosť.

Takže skúste sa všetci oboznámiť s PRÁVNOU analýzou sudcu, ktorý je aj v odborných kruhoch považovaný za špičku právnikov na Slovensku. A potom, prosím, reagujte – verejne!

P.S.:

Niekto sa veľmi snaží presadiť celosvetové povinné očkovanie, hoci príroda má pre nás dostatok prostriedkov (skoro zadarmo!) na to, aby sme všetko zvládli bez nenažraného farma-biznisu, ktorý vie, že je jeho koniec blízko, čoraz viac ľudí sa obracia k prírodným produktom – zdochýnajúca kobyla kope najviac… …….aj tak zdochne……. (+ ešte môj záverečný komentár a vízia na konci…)

*******

JUDr. Štefan HarabinPrávna analýza (celý text)

12. jún o 22:33

https://www.facebook.com/harabinstefan/?ref=br_rs

Matoviča treba zavrieť do tej izolácie, do ktorej on nezákonne nechal zatvárať zdravých ľudí.“

Právna analýza:

Úradom verejného zdravotníctva, v zast. Dr. Mikasom, bolo prijatých viacero Opatrení na ochranu verejného zdravia (ktoré boli menené, doplňované, rušené). Rozhodnutia sú síce de jure nulitné, ale de facto zasahujú do práv každého jednotlivca pokiaľ ide o zdravie, nedotknuteľnosť osoby, slobodný pohyb. Ide o vnútorne rozporné opatrenia, ukladajúce povinnosti určenému adresátovi ktoré, podľa dikcie zákona neexistujú.

1/. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, sp. zn.: OLP/4311/2020, z 22.5.2020, ktorým sa podľa § 5 ods. 4 písm. h) zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia Covid-19 vyhlásenej 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie podľa §12 ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 písm. l) a 60a ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z.

nariaďuje:

V š e t k ý m osobám, ktoré (od určeného času v opatrení) vstúpia na územie Slovenskej republiky, izoláciu v zariadeniach určených štátom, alebo v domácom prostredí pod kontrolou mobilnej aplikácie, na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia Covod-19, pričom po dobu domácej izolácie sa nariaďuje aj izolácia osobám, žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti, ktoré uvedené povinnosti sú uložené pod sankciou.

Zmätočnosť je už v záhlaví opatrenia. V časti o vyhlásení pandémie sa uvádza, že generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie celosvetovú pandémiu Covid-19 vyhlásil podľa §§ 12 ods. 2 písm. b), c) a f), 48 ods. 4 písm. l) a 60a ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z., čiže podľa slovenského práva.

Opatrenie sa opiera aj o vyhlásenie generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie z 11.03.2020, o pandémii ochorenia Covid-1, pričom nie je zrejmý právny titul vyhlásenia, jeho záväznosť a nevyplýva to ani z odôvodnenia opatrenia.

§§ 12 ods. 2 písm. b), c) a f), 48 ods. 4 písm. l) a 60a ods. 2 Zák. č. 355/2007 Z.z.

Zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, sa skladá z Čl. I., II., a IV, v rámci nich má časť prvú, druhú, tretiu, štvrtú, piatu (tá má 4 hlavy), siedmu, ôsmu, desiatu a jedenástu. Podstatné pre toto opatrenie je tretia časť (kam patrí § 12), siedma (§ 48) a jedenásta časť (§ 60a).

Tretia časť je PREVENCIA OCHORENÍ A INÝCH PORÚCH ZDRAVIA – obsahuje § 10, 11, 12, kde v § 12 ods. 1 písm. a) – c) sú vymenované druhy opatrení na predchádzanie ochoreniam, v § 12 ods. 2 sú vymenované už opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, z ktorých je pre účely tohto opatrenia použité písm. b), c) a f). Kompetencia na nariadenie opatrenia je daná v § 12 ods. 5.

Siedma časť je OHROZENIE VEREJNÉHO ZDRAVIA – obsahuje § 48, kde opatrenia a súčasne kompetencia na nariadenie opatrenia je upravená v ods. 4, písm. a) – q). V ods. 5 je upravená otázka postupu úradu verejného zdravotníctva voči orgánom príslušným na úseku civilnej ochrany (nie teda otázka nariaďovania opatrení).

Opatrenie z 22. 5. 2020 je podľa siedmej časti zákona, Opatrením pri ohrození verejného zdravia, čo vyplýva jednak z jeho označenia, ako aj § 48 ods. 4, na ktoré sa opatrenie odvoláva.

Izolácia všetkých prichádzajúcich osôb na územie Slovenska sa opatrením nariadila podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f) (tretej časti zákona), ktoré ale patrí k prevenčným opatreniam na predchádzanie ochoreniam, teda nie opatreniam podľa siedmej časti (§ 48).

(analógia prijmete opatrenia na hasenie požiaru podľa ustanovení o prevencii požiaru).

Už z toho titulu ide bez najmenších pochybnosti o zmätočné rozhodnutie.

Navyše podľa § 12 ods. 2 písm. f) nemožno izoláciu nariadiť všetkým prichádzajúcim, a to ani za účelom odberu biologického materiálu, ale aplikáciou § 2 ods. 1, písm. m), izoláciu možno nariadiť iba infekčne chorým, pretože izolácia je podľa tohto zákona oddelenie osôb chorých na prenosné ochorenie od iných osôb. Neexistuje žiaden právny rámec na izolovanie všetkých. Platí prezumpcia zdravia, a vstupom na územie nie je preukázané, že dotknutá osoba je infekčne chorá, naopak platí prezumpcia, že chorá nie je.

Spomínané opatrenie sa opiera aj o ustanovenie § 48 ods. 4, písm. l), ktoré sa už síce týka opatrení pri ohrození zdravia, ale hovorí o výdaji a používaní špeciálnych osobných ochranných pracovných pomôcok. Teda ide o právne irelevantné a nepoužiteľné opatrenie na izoláciu osôb.

V rámci § 48 ods. 4, existuje i ustanovenie pod písm. n), ktoré hovorí o nútenej izolácii osôb chorých, ktorí odmietajú nariadené opatrenie podľa § 12 ods. 2 písm. f), ale to znova predpokladá, aby do izolácie boli podľa § 12 vzatí ľudia chorí na prenosné ochorenie. Autorovi opatrenia zrejme na prvé videnie nevyhovoval pojem písmena n) „izolácia osôb chorých“, tak použil ustanovenie bez pojmu „chorá osoba“ (§ 12 ods. 2, písm. f), pričom mu unikol „detail“, že siahol do opatrení na prevenciu chorôb (tretia časť zákona), a najmä „detail“ čo je vôbec izolácia podľa tohto zákona.

V závere odôvodnenia sa oznamuje, že nerešpektovanie opatrenia sa považuje za priestupok a hrozí sankcia. Podľa § 56 ods. 1, písm. c) zák. č. 355/2007 z.z. sa priestupku dopustí ten, kto sa nepodrobí nariadenej izolácii alebo nestrpí nariadený zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad alebo sa nepodrobí nariadeným karanténnym opatreniam. Avšak izolácia môže byť podľa tohto zákona nariadená iba chorým osobám, nie všetkým. Sankciou sa vynucuje v zákone neexistujúca povinnosť.

Ide zjavne o nulitný akt aj o evidentne úmyselnú zámenu v osobe adresáta opatrenia (všetci vstupujúci na územie Slovenska, čo zákon nepozná), ako aj nedostatku právneho základu, neurčitosti a nezmyselnosti opatrenia.

Izolácia nie je karanténa, a naopak, karanténa nie je izolácia, a nejde ani o ekvivalenty pojmov. Vláda zrejme chcela uložiť karanténu, ale zákon v základných pojmoch neuvádza, čo je karanténa, iba popisuje čo sú karanténne opatrenia. Z obsahu § 12 ods. 2 písm. f) vyplýva, že izolácia nie je žiadnym ekvivalentom karantény, ani karanténnym opatrením, ale samostatným opatrením a karanténne opatrenia podľa § 2 ods. 1, písm. n) sú karanténa, zvýšený zdravotný dozor a lekársky dohľad.

Izolácia a karanténa sú dva samostatné, dokonca opozitné skutkové stavy. Izolácia je oddelenie (už) chorej osoby od ostatných, a karanténa je oddelenie zdravej osoby od ostatných, u ktorej je dôvodne podozrenie z nákazy, p r i č o m podozrenie musí spĺňať podmienku, že osoba bola v kontakte s infekčným ochorením, alebo že prichádza z ohniska nákazy.

Nezodpovedaná je i otázka, či Rakúsko, Nemecko, Česko resp. celý svet bol ohniskom nákazy? Asi je to nezmysel, a práve podstata Covid hystérie. Lebo iba u ľudí prichádzajúcich z ohniska nákazy (nik ho ale relevantne nezadefinoval), je legitímny dôvod na karanténu, ale nie že ľudia prichádzajúci i z miesta, ktoré sa neoznačí ako ohnisko nákazy alebo že prichádzajúci boli v kontakte s infekčným ochorením, pôjdu do karantény, a na slovenský spôsob budú zavretí do izolácie, Matovič a spol tárajú o karanténe, pričom nariadili izoláciu.

Nariadená izolácia v š e t k ý c h prichádzajúcich na Slovensko, dokonca v štátom určených zariadeniach je v hrubom rozpore so zákonom. Odvážanie a koncentrovanie týchto ľudí proti ich vôli do štátom určených zariadení na podklade opatrenia z 22.5.2020 je trestným činom obmedzovania osobnej slobody, nátlaku a zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Opatrenie tak, ako bolo prijaté, na izoláciu všetkých, je právny nezmysel a je podkladom na náhradu škôd. Nemožno prezumovať, že štátni aktéri chceli nariadiť „karanténu“ omylom.

2/. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, sp. zn.: OLP/2732/2020, z 24.3.2020, ktorým sa podľa § 5 ods. 4 písm. h) Zák. č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR uznesením vlády SR č. 111 z 11.03.2020, pandémie ochorenia COvid-19 vyhlásenej 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej (absentuje slovo organizácie), na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu z 23. marca 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. c), § 48 ods. 5 písm. e) zák. č. 355/2007 Z.z., § 7, 20 a 25 zák. č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v znení neskorších predpisov

nariaďuje

V š e t k ý m osobám sa zakazuje (s tam uvedenou účinnosťou do odvolania) vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.).

Opatrenie sa opiera aj o:

§ 48 ods. 4 písm. c), 5 písm. e) zák. č. 355/2007 Z. z., §§ 7, 20 a 25 zák. č. 42/1994 Z. z.

V § 2 ods. 1, 2 zák. č. 42/1994 Z. z., je vymedzený obsah civilnej ochrany, v smere možného ohrozenia, a prijímania opatrení na znižovanie rizík. Kompetencie podľa tohto zákona tu majú iba orgány štátnej správy určené týmto zákonom: Ministerstvo vnútra SR (§ 12), okresné úrady v sídle krajov (§13), okresné úrady (§ 14), samosprávny kraj (§14a), obec (§15).

Úrad verejného zdravotníctva tu nemá kompetencie, ani nariaďovať podľa tohto zákona opatrenia. Citovaný zákon preto v znení použitých ustanovení je právne irelevantný (podľa Obch. zákonníka nemožno ukladať trest doživotia) .

Podľa § 48 ods. 4 zák. č. 355/2007 Z. z. Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia, ak v ods. 5 nie je ustanovené inak, nariaďuje opatrenia, ktorými sú:

c) zákaz alebo obmedzenie styku časti obyvateľstva s ostatným obyvateľstvom pri hromadnom výskyte závažného ochorenia.

Toto ustanovenie hovorí o styku medzi obyvateľstvom, nekorešponduje to s výrokom opatrenia, ktorý zakazuje vychádzanie všetkým bez použitia nariadeného rúška, čo si má adresát opatrenia zabezpečiť na vlastné náklady.

Vychádzanie osôb na verejnosť a styk osôb sú diametrálne odlišné udalosti. Osoba môže vyjsť na verejnosť bez toho, aby sa stýkala s niekým, pričom z ničoho nevyplýva jej „prezumpcia styku s inou osobou“. A osoby sa môžu stýkať bez toho, aby vyšli na verejnosť.

Zákaz alebo obmedzenia styku osôb, obmedzuje každého vychádzajúceho na verejnosť a pritom nebol zistený ani konštatovaný hromadný výskyt závažného ochorenia.

Práve preto v iných štátoch nie sú rúška povinné, lebo nie je to právne možné. Okrem samozrejme Slovenska.

V zmysle ods. 5 § 48 pri ohrození verejného zdravia II. stupňa úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva podáva orgánom príslušným na úseku civilnej ochrany obyvateľstva62) návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie7a) a návrh na:

e) režimové opatrenia pre obyvateľov ohrozenej alebo zasiahnutej oblasti a na ich odvolanie.

Citované ustanovenie neupravuje zákaz vychádzania, ale iba kompetenciu úradu verejného zdravotníctva voči iným orgánom, konkrétne kompetenciu podať orgánu civilnej ochrany návrh na režimové opatrenie pre obyvateľov. Nie však vydať opatrenie voči všetkým. (ide o účelovú, úmyselnú zámenu pokiaľ ide o adresáta opatrenia, ako aj o zmätočnosť obsahu výroku).

V odôvodnení Opatrenia sa uvádza i to, že ústredný krízový štáb SR 23.3.2020 uložil hlavnému hygienikovi SR vydať opatrenie na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia a civilnej ochrany obyvateľstva. Treba zopakovať, že Opatrenie je vydané podľa siedmej časti zák. č. 355/2007 Z. z., podľa § 48. Ide preto o Opatrenie pri OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA, čo vyplýva aj zo samotného označenia Opatrenia. Opatrenia na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia sú upravené v tretej časti PREVENCIA OCHORENÍ A INÝCH PORÚCH ZDRAVIA (§ 12), podľa ktorých ustanovení nie je toto opatrenie nariadené, čo vyplýva tiež z toho, že nie je poukaz na § 12 ods. 5.

Ústredný krízový štáb nemohol (ani teoreticky) uložiť hlavnému hygienikovi vydať opatrenia na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, pretože úrad verejného zdravotníctva tam nemá kompetenciu (spojená kukurica s pšenicou).

Z odôvodnenia nevyplýva, na základe akej právnej normy ústredný krízový štáb ukladá hlavnému hygienikovi povinnosti, a namiesto toho sú uvedené citácie §§ 2 ods. 2, 7, 17, 20 a 25 zák. č. 42/1994 Z. z., o civilnej ochrane, ktoré nemajú právny vzťah k tomuto opatreniu.

Subjektom s návrhovou dispozíciou na hlavného hygienika je protiepidemická komisia. Podľa ods. 1 písm. a) § 50 zák. č. 355/2007 Z. z. národná protiepidemická komisia navrhuje opatrenia v zmysle § 48 ods. 4.

Podľa § 50 ods. 2 národnú protiepidemickú komisiu zriaďuje úrad verejného zdravotníctva, a podľa ods. 3 jej predseda hlavný hygienik. T a k ž e: národná protiepidemická komisia, pod vedením hlavného hygienika, navrhuje opatrenia, ktoré vydáva úrad verejného zdravotníctva, na čele ktorého stojí hlavný hygienik.

Kompetencia „ústredného krízového štábu“, ako je vymedzená v predmetnom opatrení nevyplýva ani zo zák. č. 387/2002 z. z. o riadení štátu v krízových situáciách.

Podľa § 2 ods. 1, písm. c) sa krízovým štábom rozumie výkonný orgán orgánu krízového riadenia, ktorého úlohou je analyzovať riziká krízovej situácie, navrhovať opatrenia na jej riešenie a koordinovať činnosť zložiek v jeho pôsobnosti v období krízovej situácie.

V zmysle § 4 ods. 2 zák. č. 387/2002 Z. z. vláda zriaďuje ústredný krízový štáb, ktorý koordinuje činnosť orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a ďalších zložiek určených na riešenie krízovej situácie v období krízovej situácie, kde podľa § 2 ods. 3 písm. a) – e) má určené úlohy, medzi ktoré ale nepatrí nariaďovanie povinnosti hlavnému hygienikovi.

V zmysle § 10b zák. č. 387/2002 Z. z. ukladanie opatrení – Orgány krízového riadenia (tu patrí aj vláda SR, ktorá zriaďuje ústredný krízový štáb), sú oprávnené v krízovej situácii podľa tohto zákona ukladať povinnosti a vyžadovať plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom (zák. č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii).

Neexistuje kompetencia Ústredného krízového štábu na ukladanie povinnosti hlavnému hygienikovi, aby vydal opatrenie podľa § 48 ods. 4 zák. č 355/2007 Z. z.

Ide o účelovú a úmyselnú zámenu v osobe adresáta opatrenia (všetci vychádzajúci na verejnosť, čo zákon nepozná), ako aj nedostatok právneho základu, neurčitosti a jeho zmätočnosti.

Obe Opatrenia sú nulitné: Najvyšší súd SR, 8Sžr/52/2016, 12. decembra 2018, Mgr. Peter Melicher (str. 4) i rozhodnutie I. ÚS 323/2016-46.

Platný právny poriadok pojem „nulitný správny akt“ nedefinuje. Procesná teória a súdy v niekoľkých rozhodnutiach kvalifikovali vlastnosti nulitného správneho aktu. Ak súd zistí, že správny orgán vydal nulitný správny akt, paakt, čo je vlastne neexistujúce rozhodnutie, nezaoberá sa ďalšími námietkami, pretože možno skúmať len zákonnosť aktu, ktorý existuje. Neexistencia rozhodnutia znamená, že rozhodnutie nebolo doteraz v zákonom ustanovenej forme vydané, alebo, že vydané bolo, ale trpí takými ťažkými chybami, ktoré mali za následok jeho ničotnosť. Nulita je dôsledok takých závažných nedostatkov, ktoré spôsobujú, že o akte už vôbec nie je možné hovoriť. V prípade nulity aktu nie je vôbec možné uvažovať o prezumpcii správnosti aktu. Paakt, ako správny akt, nevyvoláva zamýšľané účinky, ak sú jeho nedostatky tak zásadné a zrejmé, že na neho „nemožno hľadieť“ ako na správny akt. Nulita rozhodnutia je daná nedostatkom právneho základu, nedostatku právomoci, najťažšími nedostatkami príslušnosti, absolútnym nedostatkom formy, absolútnym omylom v osobe adresáta, neexistenciou skutkového základu spôsobujúceho bezobsažnosť, požiadavkami nedovoleného (trestného) plnenia, právnou alebo faktickou nemožnosťou realizácie rozhodnutia, neurčitosti a nezmyselnosti, neexistencie vôle a podobne.

*******

Tak ako teraz, právna komunita na Slovensku, prokurátori, sudcovia, advokáti, vyšetrovatelia?

Ak nie je pravda, čo píše v tejto analýze pán Harabin, dajte to von po právnej stránke a pomôžte dezorientovanému ne-právnemu obyvateľstvu na Slovensku, ako som napríklad aj ja, praobyčajný strojný inžinier.

Ja určite viac než podplateným vedcom-menežerom verím dlhoročným lekárskym a zdravotníckym odborníkom po celom svete, ktorí napríklad verejne tvrdia, že nosením obyčajných handrových rúšok (…ó, milé dámy, ako vám len svedčia k tým vašim blúzkam a šatom, každý deň v inej podobe a farbách, óóó, fakt ani Gianni Versace by sa tu nemusel hanbiť…) si na ústa v skutočnosti nasadzujeme od prvých sekúnd tzv. „Petriho misku“, plnú toho všetkého živého, pred čím nás chcú práve chrániť tzv. odborníci v krízovom menežmente, keď nám, zdravým, prikazujú rúška nosiť a prebývať nútene proti našej vôli v izolácii novodobých štátnych koncentrákov!

Myslíte si, že sa to skončilo? A nebolo to iba také malé cvičenie? S nami všetkými, ako budeme reagovať?Zrejme je pripravená „dvojka“, pripútajte sa, to bude asi úplne iný level….

Čo nás teda viac ohrozuje? Vírusy alebo samotní ľudia? Príroda alebo pomätenci a psychopati?

A povinné očkovanie? Dobrovoľne NIKDY! Asi mi to budú musieť dať nasilu, napr. pod narkózou, apod…, alebo čau bambíno… dvíham kotvy…adios…

George Orwell, autor románu „1984“, by žasol ako taký obyčajný amatér pri pohľade na marketingovo perfektne pripravenú svetovú totalitu, ktorá je dnes kreovaná pod rúškom humanity, ľudských práv a ochrany zdravia nás všetkých…

Hurá, už je to tu! Celosvetový koncentrák prichádza!

Pravda je lož, násilie je slušnosť, zdravie je choroba, vrah je obeť, osloboditeľ je agresor, čierna je biela, muž je žena, človek je zver, … proroctvá sa napĺňajúOČISTA ZEME nastáva…

VEĽA SÍL A IMUNITY nám všetkým, budeme to všetci veľmi, preveľmi, potrebovať.

S pozdravom nádeje:

Nezúfajte! Vidím na konci tohto špinavého a smradľavého tunela blížiace sa Svetlo Nádeje, Svetlo Pravdy…“

Jozef Potúček, 27. júna 2020

By |2020-06-27T21:43:29+00:0027. júna 2020|Categories: Infovojna|0 Comments

About the Author:

Avatar

Leave A Comment